• چشم انداز شرکت کنترل گستر پویا کسب جایگاه درخور در بازار صنایع نفت, گاز, پتروشیمی و انرژی کشور بعنوان شرکت مهندسی مشاور و پیمانکار خدمات مهندسی و خرید و نظارت بر نصب و راه اندازی در زمینه تخصصی سیستم های کنترل و ابزار دقیق در طی پنج سال آینده میباشد.
  • حرکت در راستای ایجاد و استقرار کارخانه جهت تولید برخی از اقلام و تجهیزات در داخل کشور از اهداف ده ساله تعیین گردیده است.
  • تحقیق و توسعه در راستای تولید علم و بومی سازی دانش تخصصی و دستیابی به تکنولوژی ساخت تجهیزات پیچیده تر همواره به موازات اهداف شرکت باعث رشد و تعالی شرکت و در نتیجه به سهم خود تاثیرگذار در جامعه خواهد بود.