بدینوسیله رسما اعلام می گردد که شرکت در روز چهارشنبه 1395/06/31 تعطیل و اولین روز کاری بعدی شنبه 1395/07/03 می باشد.