با کمال مسرت ثبت شعار سازمانی “Think accurate” به معنای “دقیق فکر کن” را به اطلاع میرساند, بدین جهت زین پس لوگوی شرکت کنترل گستر پویا در برگیرنده شعار مذکور خواهد بود.

Think accurate , think accurate , Think Accurate , Think-Accurate , think-accurate