• تغییر آدرس شرکت از اراک به تهران به ثبت رسید.
  • امور تجاری و تامین متریال به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید.
  • آگهی افزایش سرمایه شرکت در روزنامه رسمی انتشار یافت.
  • قرارداد نمایندگی و شراکت تجاری با شریک خارجی نهایی و امضاء گردید.