در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1393/04/11 تصمیم به افزایش سرمایه نقدی شرکت از 600,000,000 ریال به 1,800,000,000 ریال اخذ و به ثبت رسید.

بدین ترتیب از این تاریخ کل سرمایه شرکت (اعم از نقدی و غیر نقدی) بالغ بر 5,400,000,000 ریال خواهد بود.