شرکت کنترل گستر پویا دیروز 1392/11/24 رسما در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا عضو گردید.