امروز کد کارگاهی (شماره بیمه) دفتر شرکت از سوی سازمان تامین اجتماعی- شعبه 18 تهران تخصیص و ابلاغ گردید.