با احترام بدینوسیله به عموم مشتریان و مرتبطین شرکت اعلام میدارد که این شرکت در روز شنبه مورخ 1396/03/13 تعطیل و اولین روز کاری بعدی سه شنبه 1396/03/16 می باشد.